ࡱ> 01 !"#$%&'()*+,-./2Root EntryZ Data 0TableWordDocument6P !"#$%&')*+,-./F`Fcke a$$1$CJPJKHmH sH nHtH$A`$؞k=W[SO8 `8ua$$G$ 9r CJ`u wcda$$G$@& $dN%dO&dP'dQ 9r CJOJQJHf X j >n~J ` \ 4 (f !"#$%&'aGz Times New Roman-([SO5Symbol3$ *Cx @Arial- |8ўSO?4 *Cx @Courier New;Wingdings- |8N[T\n^NЏL?eYZMQZ0{ZNynUS Administrator Qh^2gg!Z&!),.:;?]}  & 6"0000 0 0 00000 =@\]^([{ 0 0 00000;[)?'*2 ))))aP 0( 6 S ?@ PKSKS6Pahh#hdm$h)nX7 T\n^NЏL?eYZMQZ0{ZNynUS^SNy Ty[OncMQZQZݏl`#N1*gf:d&^ 0f%Џ 00 0~vXT[ЏDk N *gf:d&^ 0f%Џ 00 0~vXT[ЏDk N *g:d&^ 0%Џ 00iO4b 0~vXT gRvcwaS 0v01.;NRMTvcwhg 2.S_:WYcOTl gHeNvnpfq_pSN bǏOo`SKbkSNnxvQNTl gHe 3.S_ecO gHeN 4.l g bqS[Tg0 bS_NN gncNfl g;N‰Ǐv0MQZ3Tv^0Rz Sfl[NhN0ON Ty *g cgqĉ[fNbJTw^NЏ;N{蕄vYZ 0T\n^W^Qy}lf[Џ{tagO 0,{VAS]Nag ~%ݏS,gagOĉ[ g NR`b_KNNv 1uNЏ;N{#NPg9eck YN2000CQN N3000CQN NZ>k N Tv^0Rz Sfl[NhN0ON Ty *g cgqĉ[fNbJTw^NЏ;N{蕄v01.!kSs 2.S_efNbJTwzsS9eck 3.*gSuqS[Tg0YN1000CQZ>k4-nnmnfb[s gfۏLnmnfe9e *g cgqĉ[fNbJTw^NЏ;N{蕄vYZ 0T\n^W^Qy}lf[Џ{tagO 0,{VAS]Nag ~%ݏS,gagOĉ[ g NR`b_KNNv 1uNЏ;N{#NPg9eck YN2000CQN N3000CQN NZ>k N -nnmnfb[s gfۏLnmnfe9e *g cgqĉ[fNbJTw^NЏ;N{蕄v01.!kSs 2.S_efNbJTwzsS9eck 3.*gSuqS[Tg0YN1000CQZ>k5fbcfSR:g0f0fg*g cgqĉ[fNbJTw^NЏ;N{蕄vYZ 0T\n^W^Qy}lf[Џ{tagO 0,{NASag ~%ݏS,gagOĉ[ g NR`b_KNNv 1uNЏ;N{#NPg9eck YN1000CQN N2000CQN NZ>k N fbcfSR:g0f0fg*g cgqĉ[fNbJTw^NЏ;N{蕄v01.!kSs 2S_efNbJTwzsS9eck 3.*gSuqS[Tg0YN500CQZ>k6Tv^0RzbSfl[NhN0ON Ty*g cgqĉ[fNbJTw^NЏL?e;N{蕄vYZ 0T\n^W^lQqQ}lf5ufn!n9[Џ{tagO 0,{NASkQag lQNONݏS,gagOĉ[ g NR`b_KNNv 1uNЏL?e;N{#NPg9eck YN2000CQN N3000CQN NZ>k N Tv^0RzbSfl[NhN0ON Ty*g cgqĉ[fNbJTw^NЏL?e;N{蕄v01.!kSs 2.S_efNbJTwzsS9eck 3.*gSuqS[Tg0YN1000CQZ>k7-nnmnfb[s gfO(unmnۏLfe9e *g cgqĉ[fNbJTw^NЏL?e;N{蕄v 0T\n^W^lQqQ}lf5ufn!n9[Џ{tagO 0,{NASkQag lQNONݏS,gagOĉ[ g NR`b_KNNv 1uNЏL?e;N{#NPg9eck YN2000CQN N3000CQN NZ>k ]N -nnmnfb[s gfO(unmnۏLfe9e *g cgqĉ[fNbJTw^NЏL?e;N{蕄v01.!kSs 2.S_efNbJTwzsS9eck 3.*gSuqS[Tg0YN1000CQZ>k *.24<>FHɮx]B'4B*`JphCJOJPJQJo(56>*hnHtH4B*`JphCJOJPJQJo(56>*hnHtH4B*`JphCJOJPJQJo(56>*hnHtH4B*`JphCJOJPJQJo(56>*hnHtH4B*`JphCJOJPJQJo(56>*hnHtH4B*`JphCJOJPJQJo(56>*hnHtH4B*`JphCJ OJPJQJo(56>*hnHtH4B*`JphCJ OJPJQJo(56>*hnHtHHLPXZ^bdfɮx]B'4B*`JphCJOJPJQJo(56>*hnHtH4B*`JphCJOJPJQJo(56>*hnHtH4B*`JphCJOJPJQJo(56>*hnHtH4B*`JphCJOJPJQJo(56>*hnHtH4B*`JphCJOJPJQJo(56>*hnHtH4B*`JphCJOJPJQJo(56>*hnHtH4B*`JphCJOJPJQJo(56>*hnHtH4B*`JphCJOJPJQJo(56>*hnHtHf ɮx]B'4B*`JphCJOJPJQJo(56>*hnHtH4B*`JphCJOJPJQJo(56>*hnHtH4B*`JphCJOJPJQJo(56>*hnHtH4B*`JphCJOJPJQJo(56>*hnHtH4B*`JphCJOJPJQJo(56>*hnHtH4B*`JphCJOJPJQJo(56>*hnHtH4B*`JphCJOJPJQJo(56>*hnHtH4B*`JphCJOJPJQJo(56>*hnHtH  & ( N P T X ɮx]B'4B*`JphCJOJPJQJo(56>*hnHtH4B*`JphCJOJPJQJo(56>*hnHtH4B*`JphCJOJPJQJo(56>*hnHtH4B*`JphCJOJPJQJo(56>*hnHtH4B*`JphCJOJPJQJo(56>*hnHtH4B*`JphCJOJPJQJo(56>*hnHtH4B*`JphCJOJPJQJo(56>*hnHtH4B*`JphCJOJPJQJo(56>*hnHtHX Z \ 2 4 h j ɮx]B'4B*`JphCJOJPJQJo(56>*hnHtH4B*`JphCJOJPJQJo(56>*hnHtH4B*`JphCJOJPJQJo(56>*hnHtH4B*`JphCJOJPJQJo(56>*hnHtH4B*`JphCJOJPJQJo(56>*hnHtH4B*`JphCJOJPJQJo(56>*hnHtH4B*`JphCJOJPJQJo(56>*hnHtH4B*`JphCJOJPJQJo(56>*hnHtHj  ɮx]B'4B*`JphCJOJPJQJo(56>*hnHtH4B*`JphCJOJPJQJo(56>*hnHtH4B*`JphCJOJPJQJo(56>*hnHtH4B*`JphCJOJPJQJo(56>*hnHtH4B*`JphCJOJPJQJo(56>*hnHtH4B*`JphCJOJPJQJo(56>*hnHtH4B*`JphCJOJPJQJo(56>*hnHtH4B*`JphCJOJPJQJo(56>*hnHtH , . 2 6 8 : ɮx]B'4B*`JphCJOJPJQJo(56>*hnHtH4B*`JphCJOJPJQJo(56>*hnHtH4B*`JphCJOJPJQJo(56>*hnHtH4B*`JphCJOJPJQJo(56>*hnHtH4B*`JphCJOJPJQJo(56>*hnHtH4B*`JphCJOJPJQJo(56>*hnHtH4B*`JphCJOJPJQJo(56>*hnHtH4B*`JphCJOJPJQJo(56>*hnHtH * , ɮx]B'4B*`JphCJOJPJQJo(56>*hnHtH4B*`JphCJOJPJQJo(56>*hnHtH4B*`JphCJOJPJQJo(56>*hnHtH4B*`JphCJOJPJQJo(56>*hnHtH4B*`JphCJOJPJQJo(56>*hnHtH4B*`JphCJOJPJQJo(56>*hnHtH4B*`JphCJOJPJQJo(56>*hnHtH4B*`JphCJOJPJQJo(56>*hnHtH <>ɮx]B'4B*`JphCJOJPJQJo(56>*hnHtH4B*`JphCJOJPJQJo(56>*hnHtH4B*`JphCJOJPJQJo(56>*hnHtH4B*`JphCJOJPJQJo(56>*hnHtH4B*`JphCJOJPJQJo(56>*hnHtH4B*`JphCJOJPJQJo(56>*hnHtH4B*`JphCJOJPJQJo(56>*hnHtH4B*`JphCJOJPJQJo(56>*hnHtH>>@PRlnɮx]B'4B*`JphCJOJPJQJo(56>*hnHtH4B*`JphCJOJPJQJo(56>*hnHtH4B*`JphCJOJPJQJo(56>*hnHtH4B*`JphCJOJPJQJo(56>*hnHtH4B*`JphCJOJPJQJo(56>*hnHtH4B*`JphCJOJPJQJo(56>*hnHtH4B*`JphCJOJPJQJo(56>*hnHtH4B*`JphCJOJPJQJo(56>*hnHtHnɮx]B'4B*`JphCJOJPJQJo(56>*hnHtH4B*`JphCJOJPJQJo(56>*hnHtH4B*`JphCJOJPJQJo(56>*hnHtH4B*`JphCJOJPJQJo(56>*hnHtH4B*`JphCJOJPJQJo(56>*hnHtH4B*`JphCJOJPJQJo(56>*hnHtH4B*`JphCJOJPJQJo(56>*hnHtH4B*`JphCJOJPJQJo(56>*hnHtHɮx]B'4B*`JphCJOJPJQJo(56>*hnHtH4B*`JphCJOJPJQJo(56>*hnHtH4B*`JphCJOJPJQJo(56>*hnHtH4B*`JphCJOJPJQJo(56>*hnHtH4B*`JphCJOJPJQJo(56>*hnHtH4B*`JphCJOJPJQJo(56>*hnHtH4B*`JphCJOJPJQJo(56>*hnHtH4B*`JphCJOJPJQJo(56>*hnHtH $&(|~ɮx]B'4B*`JphCJOJPJQJo(56>*hnHtH4B*`JphCJOJPJQJo(56>*hnHtH4B*`JphCJOJPJQJo(56>*hnHtH4B*`JphCJOJPJQJo(56>*hnHtH4B*`JphCJOJPJQJo(56>*hnHtH4B*`JphCJOJPJQJo(56>*hnHtH4B*`JphCJOJPJQJo(56>*hnHtH4B*`JphCJOJPJQJo(56>*hnHtH~.0ɮx]B'4B*`JphCJOJPJQJo(56>*hnHtH4B*`JphCJOJPJQJo(56>*hnHtH4B*`JphCJOJPJQJo(56>*hnHtH4B*`JphCJOJPJQJo(56>*hnHtH4B*`JphCJOJPJQJo(56>*hnHtH4B*`JphCJOJPJQJo(56>*hnHtH4B*`JphCJOJPJQJo(56>*hnHtH4B*`JphCJOJPJQJo(56>*hnHtHHJɮx]B'4B*`JphCJOJPJQJo(56>*hnHtH4B*`JphCJOJPJQJo(56>*hnHtH4B*`JphCJOJPJQJo(56>*hnHtH4B*`JphCJOJPJQJo(56>*hnHtH4B*`JphCJOJPJQJo(56>*hnHtH4B*`JphCJOJPJQJo(56>*hnHtH4B*`JphCJOJPJQJo(56>*hnHtH4B*`JphCJOJPJQJo(56>*hnHtHJdfvxɮx]B'4B*`JphCJOJPJQJo(56>*hnHtH4B*`JphCJOJPJQJo(56>*hnHtH4B*`JphCJOJPJQJo(56>*hnHtH4B*`JphCJOJPJQJo(56>*hnHtH4B*`JphCJOJPJQJo(56>*hnHtH4B*`JphCJOJPJQJo(56>*hnHtH4B*`JphCJOJPJQJo(56>*hnHtH4B*`JphCJOJPJQJo(56>*hnHtHɮ4B*`JphCJOJPJQJo(56>*hnHtH4B*`JphCJOJPJQJo(56>*hnHtH4B*`JphCJOJPJQJo(56>*hnHtH4B*`JphCJOJPJQJo(56>*hnHtH,.4>HZ`qaQAa$$9D8$7$3$$Ifa$$9D8$7$3$$Ifa$$9D8$7$3$$Ifa$$9D8$7$3$$Ifa$$9D8$7$3$$If]$$If4l4l0\!a$$9D8$7$3$$If`bf UE5%a$$9D8$7$3$$Ifa$$9D8$7$3$$Ifa$$9D8$7$3$$If$$If4l4l0rZCY! P V X \ 5%a$$9D8$7$3$$If$$If4l4l0 rZCY!a$$9D8$7$3$$Ifa$$9D8$7$3$$If\ j . 4 a$$9D8$7$3$$Ifa$$9D8$7$3$$Ifa$$9D8$7$3$$Ifa$$9D8$7$3$$If4 6 : UE5%a$$9D8$7$3$$Ifa$$9D8$7$3$$Ifa$$9D8$7$3$$If$$If4l4l0 rZCY! 5%a$$9D8$7$3$$If$$If4l4l0 rZCY!a$$9D8$7$3$$Ifa$$9D8$7$3$$If >@a$$9D8$7$3$$Ifa$$9D8$7$3$$Ifa$$9D8$7$3$$Ifa$$9D8$7$3$$IfUE5%a$$9D8$7$3$$Ifa$$9D8$7$3$$Ifa$$9D8$7$3$$If$$If4l4l0 rZCY!"$(5%a$$9D8$7$3$$If$$If4l4l0 rZCY!a$$9D8$7$3$$Ifa$$9D8$7$3$$If(~a$$9D8$7$3$$Ifa$$9D8$7$3$$Ifa$$9D8$7$3$$Ifa$$9D8$7$3$$IfJfUE5%a$$9D8$7$3$$Ifa$$9D8$7$3$$Ifa$$9D8$7$3$$If$$If4l4l0 rZCY!f53$$If4l4l0` rZCY!a$$9D8$7$3$$Ifa$$9D8$7$3$$If4. A!#"$%S2P180SummaryInformation( DocumentSummaryInformation8(Oh+'0 ,8 D P \hpxT\n^NЏL?eYZMQZ0{ZNynUSAdministrator@C@)WPS Office NNHr՜.+,D՜.+,\  (\dlKSOProductBuildVer2052-8.1.0.3477